Privatumo politika

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės (toliau – Politika) reglamentuoja Lietuvos santarvės fondo, adresas – Gėlių g. 49A, LT–20115 Ukmergė, įmonės kodas – 191681538, tel. +370 340 62 749, el. p. juliusconcordia@gmail.com (toliau – Duomenų valdytojas, Organizacija), vykdančios asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės https://www.santarvevilkmerge.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Lietuvos santarvės fondui priklausančioje Interneto svetainėje (https://www.santarvevilkmerge.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Lietuvos santarvės fondas.
 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą Interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas).
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
  • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami.
  • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas).
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas).
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

 1. Organizacija renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Organizacija tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:
  • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
  • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);
  • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
 2. Organizacija siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRIUS. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Organizacija Internetinėje svetainėje https://www.santarvevilkmerge.lt/ naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima identifikuoti asmenis. Tokiu būdu Organizacija gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Internetinėje svetainėje, bei tobulinti pačią Internetinę svetainę.
 2. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Lankytojo laiką (pvz., jei duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją).
 3. Duomenų subjektui įjungus Organizacijos Internetinę svetainę, automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su slapukų naudojimu ir tęsti naršymą Internetinėje svetainėje. Jeigu duomenų subjektas nesutinka su slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti (išjungti) Organizacijos Internetinę svetainę ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), Internetinė svetainė kaupia duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).
 4. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
 5. Organizacijos Interneto svetainėje https://www.santarvevilkmerge.lt/ naudojami šių tipų slapukai:
  • Techniniai (būtinieji) slapukai. Interneto svetainės lankytojams Organizacija stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Organizacija naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Organizacijos internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
  • Analitiniai slapukai. Šio tipo slapukus Organizacija naudoja siekdama suprasti, kaip Organizacija suinteresuoti asmenys naudoja Organizacijos internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį duomenų subjektas renka Internetinio puslapio naršymo metu. Detalesnė informacija apie https://www.santarvevilkmerge.lt/ naudojamus slapukus – lentelėje:
SlapukasSlapuko tipasGaliojimo laikasNaudojimo paskirtisAr slapukas yra būtinas?
PHPSESSIDbūtinasisiki sesijos pabaigosstandartinis slapukas, naudojamas Lankytojo sesijai sukurtitaip
_cfduid analitinis1 metaiCloudFlare apsaugos slapukas, taikomas atskiriems Lankytojams identifikuoti ir pritaikyti saugumo nuostatas kiekvienam Lankytojui ne
_gaanalitinis2 metaistatistikos slapukas, nustato Lankytojo apsilankymo tikslusne
_gatanalitinis1 min. statistikos slapukas, naudojamas užklausoms valdytine
_gid analitinis24 val.statistikos slapukas, Lankytojams atskirti  ne
 1. Jokie Lankytojo asmeniniai duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

IV SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Interneto svetainės Lankytojas turi šias pagrindines teises https://www.santarvevilkmerge.lt/:
  • žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Interneto svetainė https://www.santarvevilkmerge.lt/;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;
  • taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, vdai.lrv.lt;
 2. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Organizacijos Interneto svetainėje tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Svetainė, gavusi Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Lankytojo prašymo gavimo dienos
  pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Duomenų subjektas arba Duomenų subjektas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Organizacijos pasiūlytu būdu.
 3. Duomenų subjektas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Interneto svetainės surinktais asmens duomenimis gali pateikti elektroniniu paštu juliusconcordia@gmail.com.

 V SKYRIUS. DĖL VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ

 1. Interneto svetainė https://www.santarvevilkmerge.lt/, joje skelbiama informacija nėra skirta vaikų auditorijai. Jeigu esate Lankytojas, jaunesnis nei 14 metų, prašome nesinaudoti Interneto svetainės teikiamomis paslaugomis. Jeigu esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas / motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas naudojosi Organizacijos Interneto svetainės teikiamomis paslaugomis ar kitu būdu pateikė Organizacijai savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su Organizacija mumis susisiekti, kad Jūsų vaiko asmens duomenų ištrynimo.

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti Interneto svetainėje https://www.santarvevilkmerge.lt/ ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant Interneto svetainėje.
 2. Organizacija neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Organizacijos Interneto svetainės Lankytojai ir kiti asmenys negali pasiekti Interneto svetainės ar naudotis jos paslaugomis.
 3. Organizacija neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Organizacijos Interneto svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Organizacijos Interneto svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Lankytojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Lankytojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Organizacijos Interneto svetaine, yra išimtinai gaunamas Lankytojo nuožiūra bei rizika, ir tik Lankytojas atsako už žalą, padarytą Lankytojui bei Lankytojo kompiuterinei sistemai.
 4. Lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu juliusconcordia@gmail.com.
 5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 VII SKYRIUS. ORGANIZACIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS

 1. Lietuvos santarvės fondas, adresas – Gėlių g. 49A, LT–20115 Ukmergė, tel. +370 340 62 749, el. p. juliusconcordia@gmail.com.